پیدا

50month 10day

درخواست حذف اطلاعات

سلام مامان همینجوری گفتم بیام برات یچیزی بنویسم که نگی فقط وقتی دلش تنگ میشه سراغم رو میگیره که نگی پسرم هم مثل خودم بیخیالِ که یوقت نگی پسرم هم مثل خودم فراموشم کرده که یوقت دلت نگیره تنهایی ... اره تنهایی، این همه مدت برات نوشتم، از دل تنگِ خودم تاحالا یبارم نشده بود بگم که مامانم تنهاس ... من ک بابارو دارم، خواهرم رو دارم، تو که تنهایی مامان تو که فقط با خدا تنهایی نشستی، شاید هم با دوتاییتون یجا زندگی میکنین اما مامان شاید یروزی دلتون برای بچه هاتون تنگ شد، مامان بدون اون روز هم به یادتم، مشتاق دیدارتم ... نکه یوقت بگی من ی رو ندارم، بغض کنی، از تنهایی گله کنی ... نه مامان من همینجام، همینجا هرشب به یادت ساعت ها به آسمون خیره میشم ... ساعت ها تنهایی به یادت بغض میکنم تا تو بغض نکنی، دلت نگیره ... مامان زیبای من، تنها نیستی من همیشه منتظرم تا اگه یوقت خ نکرده دلت گرفت باشم که دل داریت بدم مامان یوقت اگه دلت گرفت گریه نکنیا، من اینجا هرشب به یادت گریه می کنم ... یوقت غصه نخوریا، من اینجام که تمام غصه هاتو بخورم ... مامانم حالا که رفتی برو برای خودت زندگی کن دیگه اذیتت نمیکنم، دیگه مزاحمت نمیشم برای خودت یکمی بخند، یکمی تفریح کن مامانم برای خودت باش، یوقت اگه با درد و دل هام اذیتت میکنم به دل نگیریا، من برای خودم گله میکنم، برای دلِ بی مادرم دلی که دیگه مادر نداره ... مامان ببخشید بخاطر تموم درد هایی که برات آوردم حالا هم که رفتی هر شب برات درد میفرستم ببخشید که نمیزارم به حال خودت باشی ببخشید که فرزندت یکمی مامانیه ... ببخشید مامانی :) دوست دارم مامان